2010. ápr. 17.

Szobrok a szabadban - Nagyatád

Az Ország-Világ ( Szénásy Éva) cikke 1982. november 24.

Szobrok a szabadban
A világon az elsők között nyílt meg 1962-ben — éppen húsz esz­tendeje — a Fertő tó ausztriai partján fekvő St. Margaret-i sza­badtéri szobrász alkotótelep. Kari Prant kezdeményezése szerte a világon követőkre talált, így nyílt meg nálunk 1970-ben a vil­lányi alkotótelep, ahol a közel­ben fejtett mészkövet dolgozzák fel a szobrászok. 1975-ben Nagy­atádon hoztak létre a külföldi és a hazai művészek számára fafa­ragó tábort.

Egymillió képzőművészetre
Nagyatád évente egymillió fo­rintot és a határban tízhektárnyi területet ajánlott fel a képzőmű­vészet „oltárán" . Kevés város di­csekedhet azzal, amivel a hely­beliek: nemcsak a képzőművé­szet ápolására fordított pénzről van szó, hanem arról a kedvről és lelkesedésről is. amellyel a nagyatádiak hozzáláttak — tár­sadalmi munkában — az alkotó­ház felépítéséhez. Alig néhány hónap leforgása alatt készült el, közművesitve s az odavezető út kiépítésével együtt, a Rinya men­ti művésztelep. A Magyar Képző­művészeti Szövetség részéről ifj. Szabó István, Makrisz Agamemnon és Bencsik István segédke­zett a külföldi és a magyar mű­vészek meghívásában. A tavasz­tól őszig tartó szimpóziumokon megfordult a többi között Vilt Tibor. Szőllőssy Enikő, Farkas Ádám, a külföldiek közül a Pá­rizsban élő, argentin származású Raoul Gomez, a francia Jacques Nenaud, a japán Isei Amemiya és Nishizawa Akira, valamint a finn szobrásznő, Marja Liisa Maki Pentilla is.  A szobrászok színt, hangulatot vittek a város­ba, s hamar elfeledték a telep gúnynevét, a „forgácstelepet".

Európa közepe
Néhány esztendővel ezelőtt Amerigo Tot is megfordult Nagyatá­don. A világhírű magyar szárma­zású művész már a szimpózium hírére érkezett. „Szívesen dol­goznék itt" — mondta Amerigo Tot, majd hozzátette: „Nagyatád — Greenwichtől számítva — Európa közepe".
— A legnagyobb csoda — mondogatják a helybéliek —, hogy a belga, vietnami, olasz, francia, japán, kubai, cseh vagy bolgár szobrászok felülnek a re­pülőgépre, a vonatra, s itt randevúznak a Rinya mentén, a réten.

A tíz hektár már kevésnek is bizonyult a szoborparkban felál­lított ötvennégy mű számára. A művésztelep területéhez hozzá­csatoltak még hat holdat, hogy a közeljövőben készülő alkotások­nak legyen elegendő tere. Az idén öt új nagy plasztika ké­szült: Rezo Hasszia grúz szob­rász hatalmas tömbből faragott Múzsája. Tomas Kocsev bolgár művész Nocturne című alkotása, Pál Mihály kompozíciója, a Kék­szakállú herceg vára; Lóránt Zsuzsa Szent György című szob­rát, Schéner Mihály hatalmas fi­gurás ökrösszekér-kompozícióját is itt készítette. Farkas László napórát konstruált. A skálázása még hátravan, de a pontos időt így is le lehet róla olvasni.

A legtöbb szobor úgy készül, hogy a tájba illeszkedjék. A Kéksza­kállú herceg várát Pál Mihály valószínűleg a jegenyék közé állítja. A lombok között sejtelmes fény vetődik reggelente majd a harangszerű nők s a nőszerű ha­rangok robusztus, mégis kecses alakjára.
A Rinya mellett, mintha ríná­nak a fák, sóhajtozik, lélegzik az erdő. A fák alatt Ady József ro­mániai szobrászművész Békepad­ja „medvevadászat" utáni pihe­nőhelynek tűnik. Egy másik kompozíciója a domboldal leg­szélén áll, s a tízemeletes házak fölé nyúlik. Egy hatalmas madár — legalább tízméteres — éppen az erdőből szeretne kirepülni. Deim Pál minden értelmetlenül elpusztult ember számára emelt emléket. Gulyás Gyula tojásfáját az erdőbe, a fák közé „ültette" A madarak most éppen Noé bár­kája fölött szállnak. A szobor­kompozíciók között, készült forgó, mobil alkotás is, mint amilyen a tó partjára tervezett vitorlás. A júliusi szél azonban alaposan be­lekapott a vitorlavászonba, s megpörgette. Akárcsak a munka végén a darukat, a szépen ma­gasba ívelő kompozíciót sem kö­tötték ki, ezért úgy forgott, mint a ringlispil a réten. Szerencsére a forgószélnek nem volt akkora ereje most, mint a tíz esztendő­vel ezelőttinek, amely arrébb tett a mezőn egy kombájnt, s leskalpolta több ház tetejét. A mosta­ni szél csak ezt az egy szobrot törte derékba, a belga Fernand Vanden Plancken Üzenet című szobrába pedig belevágott a vil­lám.

Harmónia az emberben
A bolgár Tomas Kocsev szobrai a Szófiai Nemzeti Múzeumban láthatók. A kortárs művészek ki­állításán is szerepelt, mielőtt Nagyatádra érkezett. Útjára el­kísérte leánya és felesége, Mária Korcsopolus görög—román szár­mazású textilművésznő is.
—  Mindketten        Kolozsvárott végeztünk a főiskolán — mondja a bolgár művész. — Nagyatádon még nem jártunk.  Mielőtt mun­kához    láttam    volna,    rengeteg vázlatot készítettem. Ez amolyan szenvedélyem,, gimnazista korom óta.  Minden  este  rajzolok,  váz­latokat készítek, amiket többnyi­re széttépek.   Jó,   ha  ezeknek  a rajzoknak    az    egynegyede meg­marad.     Amikor    hozzálátok     a munkához, többnyire vázlat nél­kül dolgozom. Most is így készí­tettem el Nocturne című szobro­mat.
Rezo Hasszia Tbilisziből érke­zett. A 34 éves fiatalembernek már több szobra található a grúz főváros közterein s múzeumában.
—  A követ, a bronzot és a fát egyaránt szeretem — magyaráz­za. — Mostanában  a fa érdekel. A      faszobrászatnak     Grúziában nagy hagyományai    vannak.    Az elvont témákat kedvelem,    de   a forma és az anyag harmóniájára törekszem.
Rezo Hasszia Múzsája, ez az el­mélkedésre hívó, több méternyi alkotás most nyeri el végső for­máját. A legigényesebbnek tar­tott elnagyolási munkákat leg­többször nem is a szobrász, ha­nem valamelyik asszisztens fe­jezi be. Wirth Ferenc asztalos Schéner művén dolgozik, s itt működik Czink János ácsmester, ő a Délgép vízügyi vállalatától érkezett.
— Az anyag ingyen van, a munka társadalmi — fűzi hozzá Czink János, mintegy feleletkép­pen arra, hogy kik segítik: az al­kotótelep fenntartását. A Danuvia IV-es gyártelepe a műalkotá­sok fémszerkezeteinek megmun­kálásában, a Délgép dolgozói a legtöbbször a betonalapozásban, a Volán Vállalat, a Cérnagyár és a Komfort Ipari Szövetkezet pe­dig az anyagmozgatásban, szállí­tásban nyújt segédkezet Az al­kotótábor karbantartóinak gyak­ran segítenek erdészeti dolgozók és kiskatonák is.

Műhelykiállítások
A szoborparkban felállított, há­rom méternél magasabb plaszti­kák közül ifj. Szabó István kop­jafája. Mészáros Mihály Dózsája és Deim Pál emlékműve az 1977-es middelheimi biennálén — Antwerpen — került kiállításra. Nagyatádon minden év szeptem­berében műhelykiállítást rendez­nek a meghívott művészek kis­plasztikáiból. Az elmúlt évek ter­mését bemutatták már a buda­pesti Zichy-kastélyban, a Csili Galériában és az Óbudai Műve­lődési Házban is. Mint Bódy Ág­nes, a művészteles vezetője el­mondta, tervezik a nagyobb szob­rok utaztatását, kiállítását is. Három esztendőn keresztül, éven­te válogatva állítanak majd ki szobrokat a Rege szálló parkjá­ban. A zánkai és a fonyódi út­törőtáborban már felállították a nagyméretű játszóplasztikákat.
Aki Segesd felől az országúton érkezik, először nem lát mást a dombok közé bújt városból, mint a kórház tetejét s a templom tor­nyát. A nagyatádiak büszkén emlegetik, hogy ma már sikerült kitolniuk a határt: a három tíz­emeletes ház sok családnak meg­oldotta az égető lakásgondját. Messziről is látni a várost — s a faszobrászok nyolcvan-százesz­tendős tölgyekből faragott reme­keit.                          SZÉNÁSY ÉVA

térkép

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ratings and Recommendations by outbrain

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails